Občanské sdružení Původní Kly

Vráťme občanům Kly takové, jaké byly: původní a své.

Občanské sdružení Původní Kly - Vráťme občanům Kly takové, jaké byly: původní a své.

Pozvánka na členskou schůzi Občanského sdružení Původní Kly

Vážení členové, vážení spoluobčané,

dovolte, abychom Vás pozvali na členskou schůzi Občanského sdružení Původní Kly, konanou v sobotu 22.února 2014 od 15,oo h v restauraci „U Martina, Kly 1.

Program:

– 1. Práce předsednictva v předešlém roce
– 2. Zhodnocení akcí v roce 2013
– 3. Plán akcí pro rok 2014
– 4. Žádost na MŽP, MěstÚ Mělník a OÚ Kly
– 5. Protipovodňová opatření
– 6. Diskuse

předsednictvo OS

Jsem sobecký? Nebo jsem sobecký.

Ve svém posledním prohlášení v článku na titulní straně 5+2, Mělnicko nás paní starostka přesvědčuje o své upřímné péči o spoluobčany. Již v létě na stránkách stejného periodika naznačovala jakým směrem se mají postižení povodní ubírat. Jak se veřejnosti svěřila, ona to vyřešila vybudováním nového domu „na kopci“. Každý druhý neměl a nemá patřičné informace, jak výhodně získat parcelu, jak postavit výhodně dům a ještě rozmnožit svůj majetek. Opakovaně z úst paní starostky zazněla úvaha k vysídlení zaplavovaných lokalit. O zdroji finančních prostředků však nic neuvedla. V roce 2002 bylo povodní v naší obci zasaženo více jak 90 domů a v roce loňském pak 60. Při dnešní průměrné hodnotě domu začíná částka za odkoupení soukromého majetku nad hranicí 300 mil.korun bez parcel, zahrad a pod. Škody na obecním majetku zná paní starostka přesně. Vždyť výši celkových ztrát v červnu loňského roku odhadla na 400 mil.Kč (z toho bylo na soukromém majetku jen kolem 40 milionů). Míst jako jsou Kly je na mapě republiky mnoho. Úměrně víc je jich po celé Evropě. Dotační kapitoly Evropské unie, České republiky a kraje vypisují programy na podporu budování protipovodňových opatření, ale žádná z uvedených složek neuvažuje o fondu na přesídlení. Že by byli v unii, ve státě na kraji tak hloupí?

Studii celé problematiky protipovodňových opatření vypracovaly v roce 2007 specializované týmy firem Hydroinform a Hydrokrojekt na základě podkladů Českého hydrometeorologického ústavu a Povodí Labe, s.p. Záběr odborností celého týmu byl od meteorologů, geologů, pedologů přes hydrology až po ekonomy. Pro Ministerstvo zemědělství vypracovali reálnou studii možných variant řešení pro jednotlivé lokality. Na základě této zprávy uvedené ministerstvo vypsalo dotační program „Ochrana proti povodním…“ Při konzultaci našich zástupců byla problematika řešena s odborníky, majícími minimálně jeden titul z technických oboru před jménem. Je smutné a minimálně na zamyšlenou, že lidé se základním vzděláním či rozšířeným o studium sociálně právních disciplin, tedy oborů velmi vzdáleným technice, „rozumí“ problematice lépe nežli evropští či ministerští hydrologové.

Dnes náš úřad řeší „komplexně“ povodně, zítra to může být těžba uhlí, nebo přeložka silnice. S ohledem na nulový výsledek po mnoha letech je to hrůzná představa pro každého obyvatele obce.

Před zpracováním článku v 5+2 mě požádal o doplnění redaktor Viktor Votruba, ale z mnou zaslaných vět neuvedl ani slovo. Vytrhl však z mého dlouhého vystoupení na posledním obecním zastupitelstvu (4.12.2013) jen pár slov bez souvislosti o mé „sobeckosti“. (Jeden ze způsobů, jak udělat „objektivní“ článek na zakázku protistrany.) Naši sousedé, kteří se
o protipovodňová opatření v obci zajímají mají s „koncepčností“ přístupu k ochraně vsi svou zkušenost již jedenáct let a nic nám to nepřineslo. Osobně závidím „sobcům“ v Zálezlicích a na Mělníku, kteří nebyli „komplexní“ a jejich starostové měli v mezidobí povodní starost o své občany a vzali na svá bedra jejich starosti. Třeba to jsou starostové, kterým jsou starosti občanů posláním jejich práce.

Závěrem: Topící se Keláci děkují za koncepční přístup paní starostce a velmi objektivnímu „netendenčnímu“ článku od uvedeného autora o problematice v záplavových oblastech. Jistě nás oba ochrání před další velkou vodou!

Pavel Michalíček

Kly 02.02.2014

5+2, leden 2014 15+2, leden2014 2korespondence5 2, červen 2013

Výňatek ze zápisu zastupitelstva obce konaného dne 4.12.2014

6. Žádost PPO

P. Štruplová přečetla dopis obyvatel,který byl doručen na obec a týká se protipovodňové ochrany obce Kel.

Vážení zastupitelé,
my, obyvatelé obecní části Kly a jednotlivých nemovitostí dalších obecních částí ležících v místech ohrožovaných povodněmi a za podpory dalších spoluobčanů se nadále cítíme být nedílnou součástí obce.
Při předchozí povodni v roce 2002 obec, krajský úřad a stát pomohly části našich spoluobčanů vyrovnat se s těžkým životním údělem poskytnutím bydlení mimo záplavovou zónu. Statisticky jde o podstatně menší počet občanů, nežli který zůstal v povodňových oblastech. Pro zlepšení prostředí a poměrů v naší vsi se obec ve svých žádostech o pomoc po srpnu 2002 obracela na státní instituce a krajský úřad právě s poukazem na vzniklé povodňové škody, ač některé následně dotované akce překročily hranice živelné události. Povodeň letošního roku se počtem zasažených nemovitostí téměř vyrovnala povodni minulé, proto i výše pomoci by měla dosáhnout srovnatelné úrovně.
Žádáme zastupitelstvo a zbylé orgány obce, aby jednaly v zájmu svých obyvatel a zajistily odpovídající reálnou ochranu jejich životů, zdraví a majetku, jakož i majetku obce a státu s péčí řádného hospodáře.
Žádáme o zpracování projektové dokumentace obou stupňů v souladu s podmínkami dotační kapitoly Mze ČR „Podpora prevence před povodněmi III.“ a dalších dotačních zdrojů ve spolupráci se správcem povodí, státními a krajskými orgány.
Žádáme o účast našich zástupců na všech jednáních při zadávání projektu, podání žádosti, správních řízení a realizaci protipovodňových opatření a všech souvisejících aktech.
Žádáme o jmenování stálé povodňové komise obce nebo volbu stálého povodňového výboru obce. V obou variantách s účastí našich zástupců, kteří přinesou do nového obecního orgánu vlastní zkušenosti a potřeby se znalostí místa.
Věříme, že vám není lhostejný život vlastních obyvatel a nadále budete hájit jejich zájmy, jak jste se zavázali svým slibem. Děkujeme za čas potřebný k projednání a za vstřícnost našim potřebám. Níže podepsaní občané obce Kly.
V Klích dne 18.10.2013.

P.ing.Michalíček doložil k tomuto dopisu 180 podpisů obyvatel, kteří svým podpisem výzvu podpořili. Obyvatele Kel svým podpisem symbolicky podpořil jak starosta Mělníka MVDr. Ctirad Mikeš, tak i starostové  Hořína, Byšic a Volče.

p.Halašová: Dotaz, zda zastupitelstvo po minulé povodni projednávalo možnost té ochranné hráze?

p.starostka: ano, dokonce existuje výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro územní řízení, bylo doporučeno, abychom vybudovali opatření na 20ti letou vodu. Zastupitelstvo schválilo pouze na 100letou vodu, sháněly se finanční prostředky na kraji a kraj řekl, že pokud máme doporučení z Povodí na 20letou vodu, tak nám na to finanční prostředky neposkytne. Výběrové řízení na zpracování projektu běželo, je platné, ale bohužel. Naposledy o tom jednalo minulé zastupitelstvo. Současné zastupitelstvo se touto problematikou nezaobíralo.

p.Halašová – a ten kraj chtěl na jakou vodu, aby se udělalo opatření?

p.starostka: na 20letou. Ve zprávě od projektanta ze studie protipovodňových opatření je vyjádření, že doporučuje, na 20letou vodu z důvodu velkého zásahu do krajinných prvků. Dle mého názoru, je prvním zásadním krokem si říci, jaká protipovodňová opatření a na jakou vodu, zda na to dostaneme peníze. Na jakou vodu, zda na 100letou má význam, protože dle vody na kapličce se jednalo o více než 100, ukazatel není průtok vody. Měli bychom se držet toho, kolik vody bylo v naší obci. Dle značek na kapličce byla hladina nad 100letou vodou

p.Halašová: Proč se nestavěla na vodu 20letou?

p.starostka: a jaký by to mělo význam. K čemu nám bude hráz na 20letou vodu, byly by to vyhozené peníze. Voda by to přetekla.

p.Halašová: Dobře, ale když to odborníci spočítali? Vy přece nejste odborník.

p.Michalíček: Já bych vstoupil do diskuse. Ekonomická návratnost byla spočítána na 20 i na 100letou vodu. Ekonomická návratnost je vůbec podmínkou, aby se Ministerstvo zemědělství vůbec žádostí zabývalo. Projekt pro Kly splňoval oba body, jak pro 20, tak pro stoletou vodu. K projektu se vyjádřilo Povodí Labe, které ve své oponentuře začalo s argumentací, myslím si, že nešťastně a to ve více bodech. Chtělo to naopak podat naši oponenturu a ne slepě přijmout rozhodnutí. Povodí Labe v jedné větě nešťastně zmínilo, že zásah do krajiny a okolí na stoletou vodu by byl tak zásadní, že doporučuje ochranu jen na 20letou vodu. Jak říkám, chtělo proti této myšlence jít. Pokud vím, tak žádná z okolních vesnic nepřijala protipovodňová opatření na 20letou vodu. Nechaly si to spočítat, ať již to byly Zálezlice, Hořín, Mělník a další obce po vodě a všechny šly na 100letou vodu, až s výjimkou Hořína, který se nechal, když to tak řeknu, na 50letou vodu ukecat a letos dopad, jak dopad. A u nás jestli nějaká sypaná hráz by byla vidět asi z jedné třetiny. Protože v ostatních částech vsi, tj. u Karla Svobody jsou to sypané hráze již nyní a z pravé části vsi je taky nikdo nevidí. Podle mě jde o hrubý zásah a v tomto Povodí Labe nevadila v Hoříně bílá, bílá betonová stěna a u nás by vadila travou zarostlá sypaná hráz, tak jako je tomu v Mělníku. Takže spíš je to otázka aktivního přístupu a argumentace proti takovým zprávám. Této části oponentury se následně chytly i další složky.

Věc umřela nejen na Krajském úřadu, ale z větší části to umřelo i na pozemcích. My jsme dostali trochu mylnou informaci nebo neúplnou informaci na Hydroprojektu, který slíbil, že studii, kudy hráz povede, přepracuje, ale nám se nezmínil o žádných finančních nárocích. Po dotazu pani starostky tyto své nároky upřesnil a tehdejší zastupitelstvo tyto nároky zamítlo a již se k věci nevrátilo. A jak jsem se tu již opakovaně zmínil okolní vsi, které do toho šly postupovaly trochu jinak a aktivněji. Vykoupily pozemky na své triko, za svoje peníze a projektovou dokumentaci nechaly zpracovat za svoje peníze a následně si tyto prostředky nechaly proplatit. My jsme však šly jinou cestou a požádali jsme z nedostatku finančních prostředků o spolupráci a pomoc Krajský úřad. I my jsme tenkrát jednali s ing.Peterou. Krajský úřad si kladl některé podmínky a otočil se i na té 20leté vodě, jak řekla pani starostka. Problémy byly i s tím, že Povodí Labe uvedlo, že povodeň v roce 2006 byla 5-10letá. Následně jsme tato čísla nechali upřesnit.

Pak ještě k tomu, jak uvedla pani starostka, že letos to byla více jak stoletá voda, tak stoletá voda nemá jednu měrku. Stoletá voda nevystoupí na Mělníku na 952 a stop. Ale stoletá voda je v rozsahu, nevím přesně, 8 až 10,5 metru, To vše je stoletá voda. Co bude nad 10,5 metru je již 500letá voda. Myslím, že po zkušenostech letošního roku by byla naše šance daleko větší. Určitě by se mělo jít na parametry 100leté vody. Dle našeho názoru spíš na parametry, na které šel Mělník, protože Mělník jakoby tu rysku převzal od Prahy. A co si budeme říkat, Praha bude dělat vše, aby se k nim voda nedostala a její zábrany byly postaveny na průtok, který byl v letošním roce, tj. necelých čtyři tisíce kubíků v Praze a to samé doteče taky k nám. Takže kolik hladina vystoupí tam, vystoupí i tady a je s tím třeba počítat a vzít tuto výšku jako nulu, aby naše hráz měla opodstatnění.

p.Halašová: A ta voda, když má hráz Hořín a Mělník, tak jde zpátky.

p.Michalíček: Když jsme teď hovořili mimo jiné s panem Mikešem, starostou Mělníku, tak říkal, že tato povodeň popřela i některé hydrologické křivky nebo propočty, které měli hydrologové k dispozici a to v úseku od Kralup po Mělník. Největší anomálie byla na Mělníku, protože všichni vycházeli z předpokladu, že voda stále teče z kopce a na Mělníku se náhle stalo, že voda tekla po rovině až téměř do kopce, neboť z levé strany je ta hořínská zeď, z pravé je zámecká skála prodloužená protipovodňovou hrází, která byla nabudována podle hladiny tekoucí vody. Ale tím, že tam došlo k zúžení, tak voda se jakoby tlačila v rovině a za koncem protipovodňové hráze se zlomila a padala do prostoru a roztékala se. Takže ano, voda se Mělníkem přibrzdí a vystoupí mírně zpátky. S tím ale musí propočty počítat.

p.starostka: pokud se zastupitelstvo shodne na protipovodňových opatřeních, tak bychom neměli být sobečtí a měli bychom oslovit Tuhaň, Obříství a mělo by se toto řešit komplexně. Jedná se o jedno povodí, my si zabezpečíme svoje a ohrozíme ostatní. Ublížíme ostatním obcím, nejsme na tak velké rozloze, opatření by se mělo jednat v jedné časové rovině. Jakmile si ochráníme Kly, dle zkušeností z minulých povodní, utopíme Větrušice. Jak budeme chránit ty, co jsou v bytovce? Uděláme zátaras před nimi a úplně je odřízneme a utopíme. Protipovodňové opatření je před tím korytem.P. starostka vyzvala k nahlédnutí do nákresů, kudy by vedla předpokládaná hráz. Lidé ze 306, jsou bez řešení. Mělo by se vše řešit komplexně, ne po částech.

p.Michalíček: S tím souhlasím, ale rozdělil bych to do několika bodů. Co se týká Větrušic, tak právě z této výzvy vyplývá, že bychom měli zapojit občany ze všech ohrožených oblastí. Právě na Větrušicích, když jsem promýšlel, jak toto místo ochránit, aby voda nenatekla, tak mi jeden nejmenovaný napověděl, že by stačilo navýšit o nějakých 20-50 cm silnici Větrušice-Tuhaň.
Takže ano, beru, tak jak je to i ve výzvě, ne ochránit jen kapličku, ale i další.

Další bod: co se týká té 306, té bytovky za strouhou před dílnami, tak já jsme se o tom zmiňoval několikrát, že právě tady Povodí Labe jaksi alibisticky nechalo ve 2007 nebo 2006 spočítat a navrhnout, kudy by ta protipovodňová opatření měla vézt a veškerý majetek, bytový majetek si ponechalo. Po vydání této studie jedinou tuto bytovku prodalo. Když to tak řeknu slušně, tak oni sprostě prodali bytovku, kterou viděli, že nijak neochrání a tam to skutečně nejde. Jsou tady dvě možnosti. Buď obyvatelům umožnit, aby se suchou nohou dostali přes nějakou lávku i v momentě, kdy ta stěna bude uzavřena. Dále bych podotkl, že pokud budeme věc řešit způsobem, kdy když nemůžeme ochránit tuto bytovku, tak necháme utopit i zbytek vsi, pak nevím, nerozumím. Mělník to třeba řeší tak, že dva nebo tři domy, které nelze ochránit vykoupí za své v další etapě budování protipovodňového opatření, protože ekonomika ochrany je v tomto případě o ničem. Tam se to prostě ochránit nedá, ani ekonomicky, ani technicky. V našem případě, si zde myslím, že nejde o lidi v klasických rodinných domech a že až takové násilí by se na nich nespáchalo. Pochopitelně, ti lidé, co tam žijí, mohou mít jiný názor. Je důležité, aby naše snaha nezůstala na nějakých takových věcech viset.

Jinak si myslím, že naše snaha z této výzvy koresponduje s vašimi slovy, že je třeba postupovat komplexně, ale co se týká naší vesnice. Trochu jsme tou zmíněnou silnicí z Větrušic zapojili i Tuhaň, nebo by byla zapojena. Ale v tom dalším: ano, pokud chceme postupovat komplexně, tak můžeme začít někde nahoře u Dvora Králového nad Labem budováním nějakých poldrů. Dodneška ale vůči nám taky nikdo vstřícný nebyl. Každý si řešil svoje a na nás se vyprdli, jestli se utopíme nebo neutopíme. Takže čekat až Povodí Labe udělá všude protipovodňová opatření a my se s nimi svezeme? Tak to já budu natolik sobecký, že u nás má budování protipovodňových opatření přednost.

p.Halašová: Upozornila na článek v dnešním Mělnicku. Část jej přečetla. „Ještě bych chtěla říct, že to, co tady zaznělo by se mělo urychlit a ne čekat až se zase zapomene na povodně. Za rok, za dva.“

p.Zelenková: Dnes Vám, zastupitelům obce, předkládáme výzvu s podpisovými archy na zahájení zpracování projektové dokumentace na protipovodňovou hráz. Tuto výzvu jsme pojali jako vstřícnou žádost, nikoliv jako agresivní petici.Podepsáni jsou v drtivé většině lidé zde žijící nebo mající majetkové či rodinné vazby k místu. Při sběru podpisů nás morálně podpořil a nabídl veškerou možnou podporu i starosta Mělníka MVDr.Ctirad Mikeš. Stejná odezva zazněla i od starostů Hořína, Byšic a Volče.
Před deseti lety, po povodni jsme se nastěhovali do opravených, vodou zdevastovaných domů. Mnozí z nás více jak po roce. Kdo to nezažil, tak nepochopí – šok, špína a dřina. Spát po cizích postelích, věčně jste unavení a často totálně vyčerpaní. To se týká zvláště psychického stavu. Jak říká mělnický starosta MVDr.Ctirad Mikeš: ,,Povodeň z vás udělá dočasné duševní mrzáky,,. A letošní povodeň – to byl stejný scénář, jen v jiném čase. Ne všichni mají možnost nebo chtějí odejít z povodní zasažených domů. Odchodem ztratíte jistotu a vazbu na místo, ve kterém jste dosud žili.
Všechna mediálně známá místa dvou velkých povodní roku 2002 a 2013 jsou již za protipovodňovou ochranou. Z nejbližšího okolí známe Mělník, Zálezlice a Hořín. Až Mělník doladí drobnosti a Hořín zvedne zeď z padesátileté na stoletou vodu, pak mohou obyvatelé všech tří obcí klidně žít. Je výpočty podloženo, že povodně, jako ta letošní, se ještě vrátí. Mezi nimi pak bude bezpočet 20-ti, 50-ti a dalších N-letých povodní.
Víme, že Kly nelze ochránit před každou povodní, ale ukázalo se, že teorie možné ochrany je reálná a provedená protipovodňová opatření jsou účinná.Vybudované protipovodňové hráze zajistily ochranu obyvatel a jejich majetku. Každý ochráněný dům nese příběh několika lidí a ti jsou vašimi sousedy.Jsou součástí této vsi.
Zastupitelé,žádám vás o aktivní přístup k hlasování o naší výzvě.V této chvíli máte možnost prakticky ukázat opravdovost svých slov s pomocí nám postiženým, protože právě teď, ji potřebujeme. Nejde o klasické hlasování pro-, proti-, zdržel se-. Zde je jen pro nebo proti. Pokud se zdržíte hlasování, pak jste proti skutečné pomoci. Hlasujte sami za sebe a dejte nám jasný signál pomohu nebo nepomohu.
Zkuste se vžít do naší situace.Žijeme stále s pocitem neustálého ohrožení.
A na závěr bych chtěla říct: Pokud se některý ze zastupitelů rozhodne proti postavení hráze, znemožní tak ochránit naše domovy a zdraví.

Návrh usnesení: OZ Kly souhlasí s potřebou ochrany ohrožených částí obce před povodněmi a pověřuje starostku obce sestavením komise pro přípravu dokumentace výkupu pozemků, kompletace materiálu zadávání projektové dokumentace a pro upřesnění podmínek dotace Ministerstva zemědělství. P.ing.Michalíček předloží p.starostce jména osob, které budou v této komisi pracovat.

Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení bylo schváleno