Občanské sdružení Původní Kly

Vráťme občanům Kly takové, jaké byly: původní a své.

Občanské sdružení Původní Kly - Vráťme občanům Kly takové, jaké byly: původní a své.

Zápisy

Zápis z 11.valné hromady Občanského sdružení Původní Kly, z.s.

Zahájení – vedení jednání Pavel Michalíček, současný předseda Spolku

Zapisovatelka: Hana Slámová

Ověřovatelé:   Karel Svoboda, Martin Malý

Volební komise:   Lenka Vostruhová, Dana Zelenková

 

Počet přítomných členů 26, schůze/valná hromada je usnášeníschopná.

Program:

  1. Zpráva předsednictva k činnosti spolku v roce 2016
  2. Zhodnocení akcí v roce 2016
  3.   Změna stanov
  4.    Volba statutárních zástupců spolku
  5.    Plán akcí pro rok 2017
  6.   Žádost na MŽP, KÚ SK, MěstÚ Mělník a OÚ Kly
  7. Protipovodňová opatření
  8.    Diskuse

Schválení programu:

Pro      26                            Proti       —                             Zdržel se    —

 

Ad  1) Zpráva předsednictva/rady spolku – Pavel Michalíček

v únoru 2015 byly podány žádosti na MŽP, KÚ SK, MěstÚ Mělník a OÚ Kly

(opakovaně nedodrženo se strany OÚ Kly – tržnice, nad hřbitovem nová rada spolku zváží, zda podat dovolání na KÚ SK k nápravě a zrušení vydaných rozhodnutí k povolení kácení)

v březnu 2016 podáno daňové přiznání za předchozí rok průběžně příprava akcí

leden 2017 – příprava valné hromady, změna stanov

 

Ad 2) Zhodnocení akcí v roce 2016:     – Pavel Michalíček

9.února   „      proběhla členská schůze

7.března  „     Setkání starších občanů a pamětníků

30.dubna   „     Pálení čarodějnic

23.září       „     Kelské posvícení

12.listop.   „     Příjezd sv.Martina

3.prosince „ Rozsvěcení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou

19.prosince „   Betlémské světlo v kelské kapličce

 

Financování bez účasti Obce Kly, zajištěno sponzorsky

Účast v rozsahu předchozích let      

 Ad 3) Změna stanov: přednesení celého textu nových stanov – Lenka Svobodová

Pro       26                           Proti     —                                 Zdržel se    —

Ad  4)  Volba statutárních zástupců: – volební komise

návrh jmen do Rady spolku na pět let: Lenka Ostruhová, Pavel Zelenka, Pavel Michalíček

pro volbu: předseda, místopředseda, člen

Pro        24                            Proti      1                                Zdržel se     1

předseda: návrh      Pavel Michalíček

Pro         24                      Proti   1                                Zdržel se    1

místopředseda: návrh   Pavel Zelenka

Pro         22                       Proti    —                               Zdržel se    4

člen rady:   návrh Lenka Vostruhová

Pro         19                     Proti      —                               Zdržel se     7

 

                 Rada spolku pro období 2017-2022 bude pracovat ve složení:

Předseda              Pavel Michalíček

Místopředseda     Pavel Zelenka

člen rady              Lenka Vostruhová

 

Ad  5)  Plán akcí pro rok 2017     – Pavel Michalíček

Přednášky: Severní Korea (Jaroslav Lhotský)                 28.ledna

Madeira          (Milan Schweigstill)              11.února

Nový Zéland  (Petra Jaromišová, Hyková)   25.února

Srí Lanka       (Jan Zeman, ml.)                     11.února

Úklid obce                                                 2.dubna 2017

Setkání starších občanů                            29.dubna

Večer ve znamení „čarodějnic“     30.dubna

Kelské posvícení                                      23.září

Příjezd sv.Martina                                    11.listopadu

Rozsvěcení ván.stromu                              2.prosince

Betlémské světlo                                      23.prosince

 

Pro                   26               Proti         —                   Zdržel se     —

Ad  6)  Žádost na MŽP, KÚ SK, MěstÚ Mělník a OÚ Kly  – Pavel Michalíček

Pro                  26               Proti         —                    Zdržel se    —

Ad  7)  Protipovodňová opatření     –  Pavel Michalíček

změna manipulačního řádu VD Orlík v roce 2015 navýšení o 31,35 mil.m3

změna aktivní zóny – stavební uzávěra pro Kly  H100    162,8 m.n.m.

163,3 m.n.m.

kaplička     161,6 m.n.m.

prav.ohrazení   164,o m.n.m.

Ad  8)  Diskuse

– žádost o kácení na hřišti 11 stromů, předchozí kácení 2013

– Karel Slunečko – kde budou letos čarodějnice?   Pokud je nezakáže Obec Kly, pak tradičně na has.hřišti.

–  kde jsou priority chodníků a cest avizované obcí?

(PM): Otázka na obec, ale 19.5.2015 bylo schváleno pořadí:

Štemberka, tržnice, Záboří (pořadí bez zastupitelstva změnila starostka

– Lad.Šťastný – žádný úřad s námi nekomunikuje, obec neodpovídá na korespondenci

                     (PM): Dle mého zjištění všichni ostatní komunikují, jen obec nikoliv

– Karel Slunečko – skládka Hadík?

                    (PM): máslo na hlavě má zřejmě i Mělník, ale naše starostka přislíbila pozvání médií. K žádnému nedošlo.

-Václav Tott – po vybudování PPO obce Kly by zmizel i problém aktivní zóny a pojišťoven

(PM): – vybudování PPO je náš cíl, následně by došlo k přepočtu aktivní Zóny a změnil by se postoj pojišťoven

Předsednictvo Občanského sdružení Původní Kly

Pavel Michalíček, předseda
Pavel Zelenka, místopředseda
Lenka Vostruhová, člen rady