Občanské sdružení Původní Kly

Vráťme občanům Kly takové, jaké byly: původní a své.

Občanské sdružení Původní Kly - Vráťme občanům Kly takové, jaké byly: původní a své.

Petice

Dne 15. února 2012 byla na Úřad vlády České republiky zaslána petice, která byla dále postoupena Ministerstvu životního prostředí ČR. Předmětem petice byl nesouhlas občanů obce se záměrem průzkumu přilehlé oblasti pro stanovení výše zásob černého uhlí pro jeho možnou těžbu zplynováním. Žádost o průzkum a následnou těžbu předložila australská firma s českým zastoupením Wildhorse Energy CZ. s. r. o.

Největším nebezpečím průzkumných vrtů je pravděpodobná kontaminace podzemních vod, znečištění ovzduší spalováním zemního plynu, zprůmyslnění krajiny a větší koncentrace již tak silné nákladní automobilové dopravy. Pro své znečištění nemůže být získaný zemní plyn přepravován na větší vzdálenosti, což by předpokládalo vybudování tepelných elektráren a závodů pro další zpracování přímo v lokalitě mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví s negativním vlivem i na oblast Kokořínska.

Sběr podpisů pod sepsanou petici zajistili především členové našeho občanského sdružení a během velmi krátkého období tří dnů (místní obecní úřad „nepokládal za důležité“ své občany ani zastupitele o záměru včas informovat) se jim podařilo osobními návštěvami soustředit na petičních arších 329 podpisů. Občané naší obce se tím připojili k vsím a městům zasaženého území. Během zjišťování informací jsme zaznamenali obdobné snahy stejné firmy v různých lokalitách republiky při mapování ložisek uhlí a břidlice jako suroviny pro těžbu zemního plynu. Vedle uvedeného negativního vlivu na bezprostřední ohrožení našeho životního prostředí je třeba zvážit vyčerpání neobnovitelného zdroje. Svou pasivitou bychom podpořili současný trend devastace krajiny a úplné vyčerpání surovin pro další generace, které jistě budou disponovat vyspělejšími a bezpečnějšími technologiemi. Svou účastí jsme jistě napomohli k rozsahu nesouhlasu, na jehož základě Ministerstvo životního prostředí zamítlo žádost k průzkumu a následné těžby uhelného plynu.

Předsednictvo občanského sdružení děkuje občanům za aktivní vyjádření nesouhlasu s obdobnými snahami upřednostnit cizí zisk před kvalitou života.

V Klích dne 15.2.2012.

—————–

 

Dne 3. 7. 2012 podal předkladatel žádosti (Wildhorse Energy CZ s.r.o.) rozklad k rozhodnutí ministra ze dne 21. 6. 2012.

V těchto dnech rozhodl ministr o zrušení předchozího zamítnutí a nařídil nové projednání zúžené žádosti předkladatele ze dne 21. 06. 2012. Zrušení zamítnutí žádosti ministr zdůvodnil procesním pochybením na straně Ministerstva životního prostředí, ale ve svém rozkladu k nařízení nového projednání nenalezl změny, které by vedly k vydání souhlasu s průzkumem a těžbou.

V Klích dne 21. ledna 2013.

 

Video – stav krajiny po těžbě uhlí zplynováním (lokalita v USA)

—————–

životní prostředí