Občanské sdružení Původní Kly

Vráťme občanům Kly takové, jaké byly: původní a své.

Občanské sdružení Původní Kly - Vráťme občanům Kly takové, jaké byly: původní a své.

Stanovy

Předsednictvo Občanského sdružení Původní Kly

Pavel Michalíček, předseda
Pavel Zelenka, místopředseda
Lenka Vostruhová, člen rady

Stanovy Očanského sdružení Původní Kly

čl.I

Základní ustanovení

– Občanské sdružení Původní Kly, z.s. (dále jen Spolek) je nepolitické občanské sdružení vzniklé podle  zákona č.83/1990Sb., o sdružování občanů. Hlavním posláním Spolku je ochrana přírody a krajiny. Cílem činnosti Spolku je sdružovat zastánce ochrany přírody a krajiny pro aktivní činnost na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí včetně vodohospodářské činnosti na úseku protipovodňových opatření. Formou činnosti Spolku je aktivně působit na občany, organizace, samosprávu a další instituce výkonné i zákonodárné při hledání a tvorbě takových opatření, které by maximálně ochránily krajinu a ráz obce, blízkého i širšího regionu, byly šetrné k flóře i fauně, jakož i ostatním složkám životního prostředí. Prosazováním vhodných krajinotvorných prvků ochránit též majetek občanů, obce i státu  při současném zlepšení životního prostředí. Spolek si klade za cíl udržení života tradičního venkova, zlepšení podmínek občanů v oblastech ohrožovaných povodněmi a to na základě historických skutečností a přírodních podmínek regionu k zachování těchto hodnot pro další generace.

– Náplň činnosti Spolku:

1. Účast při rozhodování samosprávy, městské, krajské a státní správy v otázkách nakládání s vodami, včetně územního a stavebního řízení staveb většího rozsahu; při změnách územního plánu regionu a posuzování protipovodňových opatření.

2.  Pořádání nebo spoluorganizování kulturních a společenských akcí.

3. Pořádání jednorázových nebo jinak příležitostných přednášek,pracovních setkání a exkurzí.

4. Podávání podnětů, žádostí a peticí samosprávným, zákonodárným, výkonným a jiným veřejným institucím a jednotlivcům.

5. Napomáhat jednotlivcům, organizacím a samosprávám při projednávání protipovodňových opatření, zprostředkování právního servisu, hledání finanční podpory k realizaci projektu.

6. Publikační činnost.

7. Spolek je samostatným a nezávislým sdružením s právní subjektivitou, jehož členy mohou být osoby, které mají zájem na  plnění cíle a účelu Spolku.

8.Členství v Spolku není podmíněno bydlištěm nebo příslušenstvím k obci a je otevřené všem osobám, jímž je blízký jeho program.

9. Sídlo Sdružení je na adrese: Kly 247, 277 41 Kly.

čl. II

Členství

– členem Sdružení se může stát osoba starší 15-ti let,

– vznik členství – schválením písemně podané přihlášky předsednictvem Sdružení,

– zánik členství – 1.dobrovolným vystoupením ke dni doručení písemného oznámení do sídla Sdružení,

2.vyloučením – o vyloučení rozhoduje předsednictvo Sdružení a to nadpoloviční většinou hlasů svých členů. Vyloučení musí být členovi oznámeno písemně s odůvodněním vyloučení. Proti rozhodnutí může postižený člen podat námitku, kterou rozhodne nejbližší členská schůze. Toto rozhodnutí je konečné.

důvody vyloučení:

– hrubé porušení stanov Sdružení

– člen se dopustil úmyslného trestného činu nebo úmyslného přestupku, za který byl pravomocně odsouzen nebo uznán vinným

3.úmrtím člena

čl.III

Práva a povinnosti členů

– člen má zejména právo: 1.Osobně se účastnit na činnosti Sdružení, publikační činnosti, akcích pořádaných nebo spolupořádaných Sdružením.

2.Předkládat návrhy, stanoviska, dotazy a požadovat informace o činnosti Sdružení.

3.Navrhovat kandidáty na členy předsednictva Sdružení.

4.Účastnit se členské schůze.

– člen starší 18 let má právo být volen členem předsednictva Sdružení,

– člen je povinen: 1.Dodržovat stanovy Sdružení a řídit se pokyny jeho orgánů.

2.Chránit a prosazovat oprávněné zájmy Sdružení.

3.Řádně a odpovědně vykonávat funkce, které v rámci Sdružení přijal.

čl.IV

Organizační struktura Sdružení

– nejvyšším orgánem Sdružení je členská schůze, do jejíž působnosti patří:

1.Schvalování stanov a jejích změn

2.Rozhodování o změně sídla.

3.Volba a odvolávání členů předsednictva.

4.Rozhodování o zrušení Sdružení.

– členskou schůzi svolává předsednictvo sdružení písemnou pozvánkou doručenou všem členům

Sdružení min. 15 dní před dnem konání členské schůze. Členská schůze se svolává dle potřeb Sdružení, minimálně však 1x v kalendářním roce. Požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů, je předsednictvo Sdružení povinno svolat členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do 30 dní od doručení žádosti členů.

– jednání členské schůze řídí předseda nebo místopředseda Sdružení. Členská schůze je usnášení-schopná, pokud se jí zúčastní min.50% všech členů Sdružení. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů, každý člen má jeden hlas.

Pokud svolaná členská schůze není usnášeníschopná, koná se náhradní členská schůze se stejným programem o hodinu později oproti hodině uvedené na pozvánce na předcházející členskou schůzi, která nebyla usnášeníschopnou. Tato náhradní členská schůze je usnášení-schopná bez ohledu na počet přítomných členů, přičemž rozhoduje prostou většinou přítomných členů,

– členská schůze, která má rozhodnout o zrušení Sdružení, je usnášeníschopná, účastní-li se jí alespoň 2/3 všech členů, přičemž zrušení Sdružení musí být schváleno alespoň nadpoloviční většinou všech členů. Předchozí ustanovení o náhradní členské schůzi platí i pro tuto členskou schůzi s tou výjimkou, že o zrušení rozhoduje náhradní členská schůze nadpoloviční většinou všech členů,

– o průběhu členské schůze a jejích rozhodnutí je předsednictvo Sdružení povinno pořídit písemný zápis,

– výkonným a řídícím orgánem (a současně statutárním orgánem Sdružení) je v době mezi konáním členské schůze tříčlenné předsednictvo Sdružení, jehož členové jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí. Pro jmenování a odvolávání členů předsednictva sdružení platí stejná pravidla a rozhodovací kvorum jako pro ostatní rozhodování členské schůze. Ze zvolených členů předsednictva Sdružení volí členská schůze v tajném hlasování prostou většinou hlasů přítomných členů předsedu a místopředsedu Sdružení. V průběhu funkčního období předsednictva Sdružení může být členskou schůzí odvolán kterýkoli z jejích členů a na jeho místo a do stejné funkce zvolen nový člen, a to na dobu do uplynutí probíhajícího funkčního období předsednictva Sdružení. Opětovná volba členem předsednictva Sdružení není vyloučena.

– do působnosti předsednictva Sdružení patří:

1.Organizace a řízení činnosti Sdružení včetně stanovení organizačních směrnic v souladu s obsahem stanov.

2.Rozhodování o přijetí a vyloučení člena.

3.Vedení seznamu členů Sdružení a vyznačování změn členské základny v tomto seznamu.

4. Svolávání členské schůze.

5.Zřizování poradních komisí.

6.Ukládání úkolů členům a pracovním skupinám sestavených z členů Sdružení,

– funkční období předsednictva Sdružení je dvouleté. Členy prvního předsednictva Sdružení jsou členové přípravného výboru. Předsednictvo Sdružení se schází dle potřeb, minimálně 1x za tři kalendářní měsíce. Jménem předsednictva Sdružení a Sdružení jako takového jedná navenek předseda nebo místopředseda Sdružení.Podepisování jménem předsednictva Sdružení a Sdružení provádí vždy společně předseda a jeden z místopředsedů Sdružení. Jde-li o úkon mezi Sdružením a členem předsednictva Sdružení, podepisují a jednají jménem předsednictva Sdružení a Sdružením vždy zbylí dva členové předsednictva Sdružení.

čl.V

Finanční zabezpečení činnosti Sdružení

– Sdružení nehospodaří s finančními prostředky, nemá žádný majetek a  případné nutné náklady k provozu Sdružení hradí členové ze soukromých prostředků.

čl.VI

Výklad stanov

– závazný výklad stanov je oprávněno provádět předsednictvo Sdružení. V případě, že určitá skutečnost není výslovně zakotvena nebo řešena stanovami Sdružení nebo jiným obecně závazným právním předpisem, rozhoduje o ní předsednictvo Sdružení v duch stanov.

čl.VII

Závěrečná ustanovení

– stanovy nabývají platnosti dnem registrace Sdružení u MV ČR.

V Klích dne 04.03.2012.