Občanské sdružení Původní Kly

Vráťme občanům Kly takové, jaké byly: původní a své.

Občanské sdružení Původní Kly - Vráťme občanům Kly takové, jaké byly: původní a své.

Úvod

Do fotogalere byli přidány fotografie z akce Tour de Kly.

Foto z letošního pálení čarodějnic naleznete zde.

__________________________________________

S letošním rokem jsou svázána některá jubilea, která se týkají nás všech a několik je jich propojeno přímo s naší obcí. Na podzim si připomeneme sté výročí založení Československého státu (28.10.). Hned další měsíc můžeme vzpomenout 640 let úmrtí Karla IV. (29.11.1378), přičemž 14.5. uplynulo 702 let od jeho narození.

Pro rok příští nás čeká připomínka 690 let od první písemné zmínky o naší obci (dekret krále Jana Lucemburského vydaný na hradě Poděbrady pro obec Kly a Veleň).

Od roku 1924 stojí v naší obci pomník Jana Husa, jehož autorem byl akademický sochař Václav Švec. Inspirací se stal stejný pomník, stejného autora stojí v obci Kněžeklady na jihu Čech. V pátek 6.7. jsme uctili 603 let od hrdinské smrti Jana Husa.

 hus

____________________________________

Občanské sdružení Původní Kly (dále jen sdružení) vzniklo v reakci na vyhlášení „aktivní zóny záplavového území“ (dále jen aktivní zóna) řeky Labe v regionu obce Kly, kterou vyhlásil Krajský úřad Středočeského kraje v říjnu 2006 na základě zákona o vodách. Členové přípravného výboru zaslali na konci uvedeného roku k registraci na Ministerstvo vnitra návrh stanov. K zápisu došlo k 23. lednu 2007 a následně byla na 18.února 2007 svolána ustanovující členská schůze.

Sdružení je občanskou iniciativou, jejíž prvořadou snahou je změna postoje místní samosprávy, krajské a státní správy v přístupu k řešení ochrany životních podmínek obyvatel obce. Na rozdíl od státní správy nespatřuje sdružení řešení v administrativním omezení v každodennosti vsi, ale v aktivním přístupu k tvorbě účinné ochrany obyvatel a majetku budováním protipovodňových opatření. Vyhlášením aktivní zóny nejprve v roce 2007 došlo k omezení rozvoje obce, výraznému snížení rozsahu rekonstrukcí a renovací domů. Původní vyhláška z roku 2007 zahrnovala téměř všechny nemovitosti spodní poloviny obecní části Kly. Sdružení po soustředění potřebných informací zadalo opravné výškopisné zaměření, které vedlo k následné redukci aktivní zóny. Díky této iniciativě sdružení „zůstalo“ v hranicích aktivní zóny z původních desítek domů a parcel pouze cca 5 domů v soukromém vlastnictví a 4 bytové domy vybudované firmou Povodí Labe, a.s. Po uvedeném úspěšném kroku bylo naší další snahou vybudovat protipovodňové opatření na „stoletou vodu“, které by obyvatele obce a jejich majetek ochránilo z historického pohledu před všemi známými povodněmi vyjma „pětiset- a tísiciletého“ extrému z roku 1432 a 2002 (viz tabulka povodní v kapitole „historie“). V roce 2015 byla vydána nová vyhláška Krajského úřadu Středočeského kraje k vymezení aktivní zóny řeky Labe, kde byla zohledněna povodeň roku 2013.  Úroveň „stoleté“ vody je tímto definována na hodnotu 163,3 m.n.m., což je o 50 cm výš oproti původnímu stanovení. Tím se aktivní zóna rozšířila plošně až pod  „Hořenku“  v obecní části Kly a zahrnula i původní parcely dříve určené k výstavbě. Fakticky je tím vydána „stavební uzávěra“ pro téměř 100 nemovitostí. Nové doporučení na výstavbu protipovodňového opatření obce s rezervou +50 cm nad úroveň nově definované stoleté vody by mohlo být opět charakterizováno jako dostatečné na předešlé povodně (stále vyjma roku 1432 a 2002). Pro nově stanovenou protipovodňovou ochranu chybí posouzení strategického experta k návratnosti investice (efektivity stavby), který pro předchozí úroveň hráze stanovil koeficient 1 : 2,35 s návratností 14 let při výši investice 105 miliónu korun. Nově nebyla sice analýza zpracována, ale při předpokládané reálné investici 120 mil.Kč (60 % z tabulkové ceny 200 milionů) je třeba zohlednit rozdíl ceny staveb a parcel mezi roky 2007 a 2016. Právě jako nárůst počtu domů nově postavených v průběhu uvedených let (minimálně 7 v obecní části Kly). S odkazem na kvalifikovaný odhad lze očekávat hodnotu koeficientu nad 1 : 2,5 a zkrácení návratnosti kolem 10 let. Je třeba doplnit poznatky sdružení z jednání u ministerstev, pojišťoven a samosprávy od historických povodní po současnost. V roce 1891 dostal poškozený občan po demolici původního domu náhradu 800 zlatých (pro porovnání  výstavba celé dnes staré části školy  v roce 1898 přišla na 1.699 zlatých). Oněch 800 zlatých pokrylo nákup nové stavební parcely, výstavbu domu, zařízení domácnosti, hospodářských zvířat a přikoupení polností k hospodaření. V roce 2002 poškozený obdržel státní nevratnou dotaci 200 tisíc korun na obnovu bydlení a možnost půjčky s 2% úrokem. Kdo byl pojištěn obdržel adekvátní náhradu za způsobenou škodu. V roce 2013 dotace nebyla žádná a nebyla poskytnuta ani zvýhodněná půjčka.  Dalším až fatálním úderem pro majitele nemovitostí v  povodňové zóně je redukce pojistných smluv. Pomoc samotné místní samosprávy je nulová a vstřícný není ani přístup při jednáních. Situaci dokumentuje i skutečnost, že za poslední volební období (2014-2017) se nesešla povodňová komise obce. Stále chybí definice, jak, čím a kam evakuovat občany, majetek, hospodářská zvířata. Pro získání podoby výšky hráze v bezprostřední blízkosti domů je fragment simulace stavby na snímku proti statku p.Valsy st. v dolní části obce Kly, kde je patrné, že by protipovodňové opatření nedosahovalo ani výše oplocení. Při svých jednáních se členové sdružení setkávají s větší i menší vstřícností. Ta je žel nejnižší u místní samosprávy, což je spolu se současným, ale řešitelným nedostatkem financí limitujícím faktorem úspěchu. Sdružení hledá řešení při konzultacích s dotčenými státními orgány, krajským úřadem a Povodím Labe, a.s. Mnoho podkladů získáváme při setkáních s jednotlivými starosty obcí, které aktivně přistoupily k ochraně svých obyvatel a prvořadé tvorbě podmínek pro rozvoj obce.

Sdružení není lhostejný ani „sousedský“ život obyvatel. Proto je druhým cílem sdružení změna mnohaleté izolace jednotlivých rodin ve vztahu k okolí a vsi. Naší snahou je nahradit pasivní televizní zábavu „životem na vsi“ v jeho historické podobě. Aktivní přínos místních spolků je zaměřen vždy na některou úzkou zájmovou skupinu. Své místo v obci mají hasiči, sportovci, myslivci atd., jejichž akce osloví okruh lidí, ale nemohou postihnout celou komunitu vsi, věkovou ani zájmovou. Sdružení organizováním setkání spoluobčanů při rozsvěcení stromu na návsi u kaple Sv. Václava v obecní části Kly, připálení si Betlémského světla ve jmenované kapli, či pálení čarodějnic na hasičském hřišti, vždy s průvodním programem pro děti i dospělé vyláká na náves velkou skupinu obyvatel různého věkového zastoupení a zájmů. Pro širší program a častější setkání je pro sdružení obtížné zajistit dostatek finančních prostředků. Díky patří místním podporovatelům z řad občanů a několika podnikatelů. Pokud by se po několika letech snažení podařilo získat i obdobnou podporu a „mateřský“ přístup pro své obyvatele od obecního úřadu, jistě by došlo k většímu propojení a společenskému vyžití občanů při veřejných setkáních.